آژانس مسافرتی ایرونا سیرآژانس مسافرتی ایرونا سیر

ثبت نام شما به این معنی است که تمامی قوانین ایرونا سیر را خوانده اید و قبول دارید

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس مسافرتی ایرونا سیرآژانس مسافرتی ایرونا سیر
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور شیراز از بندرعباس

لیست قیمت های تور، به تفکیک نوع تور در این قسمت قابل مشاهده میباشد. جهت مشاهده لیست قیمت ابتدا نوع سفر را در این قسمت انتخاب نمایید:

در این قسمت میتوانید لیست قیمت تور هوایی شیراز را با قیمت آن مشاهده و رزور نمایید

نام هتل یک تخته دو تخته سه تخته کودک با خدمات کودک بدون خدمات توضيحات
1 تخته 4,190,000 2 تخته 3,090,000 3 تخته 2,870,000 کودک با خدمات 2,150,000 کودک بدون خدمات 1,350,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 2,830,000 2 تخته 2,190,000 3 تخته 1,990,000 کودک با خدمات 1,150,000 کودک بدون خدمات 550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,690,000 2 تخته 3,510,000 3 تخته 2,970,000 کودک با خدمات 1,710,000 کودک بدون خدمات 550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 3,990,000 2 تخته 3,530,000 3 تخته 3,150,000 کودک با خدمات 1,710,000 کودک بدون خدمات 550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 3,010,000 2 تخته 2,430,000 3 تخته 2,150,000 کودک با خدمات 1,310,000 کودک بدون خدمات 550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,350,000 2 تخته 4,990,000 3 تخته 4,830,000 کودک با خدمات 3,190,000 کودک بدون خدمات 1,870,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 7,630,000 3 تخته 6,610,000 کودک با خدمات 4,330,000 کودک بدون خدمات 2,450,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته - 3 تخته - کودک با خدمات - کودک بدون خدمات -

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 4,430,000 3 تخته 4,010,000 کودک با خدمات 2,950,000 کودک بدون خدمات 1,750,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,430,000 2 تخته 7,010,000 3 تخته 6,070,000 کودک با خدمات 3,950,000 کودک بدون خدمات 2,250,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 4,990,000 3 تخته 5,150,000 کودک با خدمات 2,970,000 کودک بدون خدمات 1,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 3,690,000 2 تخته 2,890,000 3 تخته 2,590,000 کودک با خدمات 1,750,000 کودک بدون خدمات 1,150,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 2,610,000 3 تخته 2,370,000 کودک با خدمات 1,690,000 کودک بدون خدمات 1,130,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 3,790,000 2 تخته 2,590,000 3 تخته 2,370,000 کودک با خدمات 1,690,000 کودک بدون خدمات 1,120,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,490,000 2 تخته 6,230,000 3 تخته 5,530,000 کودک با خدمات 3,870,000 کودک بدون خدمات 2,230,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 4,990,000 3 تخته 5,590,000 کودک با خدمات 2,950,000 کودک بدون خدمات 1,790,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 4,650,000 3 تخته 4,110,000 کودک با خدمات 2,630,000 کودک بدون خدمات 1,590,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته - 3 تخته - کودک با خدمات - کودک بدون خدمات -

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,250,000 2 تخته 6,030,000 3 تخته 5,170,000 کودک با خدمات 3,170,000 کودک بدون خدمات 1,870,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,450,000 2 تخته 5,990,000 3 تخته 5,090,000 کودک با خدمات 2,290,000 کودک بدون خدمات 550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در این قسمت میتوانید لیست قیمت تور ترکیبی شیراز را با قیمت آن مشاهده و رزور نمایید

نام هتل یک تخته دو تخته سه تخته کودک با خدمات کودک بدون خدمات توضيحات
1 تخته 3,968,000 2 تخته 2,868,000 3 تخته 2,648,000 کودک با خدمات 2,050,000 کودک بدون خدمات 1,250,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 2,608,000 2 تخته 1,968,000 3 تخته 1,768,000 کودک با خدمات 1,050,000 کودک بدون خدمات 450,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,468,000 2 تخته 3,288,000 3 تخته 2,748,000 کودک با خدمات 1,610,000 کودک بدون خدمات 450,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 3,768,000 2 تخته 3,308,000 3 تخته 2,928,000 کودک با خدمات 1,610,000 کودک بدون خدمات 450,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 2,788,000 2 تخته 2,208,000 3 تخته 1,928,000 کودک با خدمات 1,210,000 کودک بدون خدمات 450,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,128,000 2 تخته 4,768,000 3 تخته 4,608,000 کودک با خدمات 3,090,000 کودک بدون خدمات 1,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 7,408,000 3 تخته 6,388,000 کودک با خدمات 4,230,000 کودک بدون خدمات 2,350,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته - 3 تخته - کودک با خدمات - کودک بدون خدمات -

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 4,208,000 3 تخته 3,788,000 کودک با خدمات 2,850,000 کودک بدون خدمات 1,650,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,208,000 2 تخته 6,788,000 3 تخته 5,848,000 کودک با خدمات 3,850,000 کودک بدون خدمات 2,150,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 4,768,000 3 تخته 4,928,000 کودک با خدمات 2,870,000 کودک بدون خدمات 1,670,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 3,468,000 2 تخته 2,668,000 3 تخته 2,368,000 کودک با خدمات 1,650,000 کودک بدون خدمات 1,050,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 2,388,000 3 تخته 2,148,000 کودک با خدمات 1,590,000 کودک بدون خدمات 1,030,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 3,568,000 2 تخته 2,368,000 3 تخته 2,148,000 کودک با خدمات 1,590,000 کودک بدون خدمات 1,020,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,268,000 2 تخته 6,008,000 3 تخته 5,308,000 کودک با خدمات 3,770,000 کودک بدون خدمات 2,130,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 4,768,000 3 تخته 5,368,000 کودک با خدمات 2,850,000 کودک بدون خدمات 1,690,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 4,428,000 3 تخته 3,888,000 کودک با خدمات 2,530,000 کودک بدون خدمات 1,490,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته - 3 تخته - کودک با خدمات - کودک بدون خدمات -

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,028,000 2 تخته 5,808,000 3 تخته 4,948,000 کودک با خدمات 3,070,000 کودک بدون خدمات 1,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,228,000 2 تخته 5,768,000 3 تخته 4,868,000 کودک با خدمات 2,190,000 کودک بدون خدمات 450,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در این قسمت میتوانید لیست قیمت تور شیراز با اتوبوس را با قیمت آن مشاهده و رزور نمایید

نام هتل یک تخته دو تخته سه تخته کودک با خدمات کودک بدون خدمات توضيحات
1 تخته 3,746,000 2 تخته 2,646,000 3 تخته 2,426,000 کودک با خدمات 1,946,000 کودک بدون خدمات 1,146,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 2,386,000 2 تخته 1,746,000 3 تخته 1,546,000 کودک با خدمات 946,000 کودک بدون خدمات 346,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,246,000 2 تخته 3,066,000 3 تخته 2,526,000 کودک با خدمات 1,506,000 کودک بدون خدمات 346,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 3,546,000 2 تخته 3,086,000 3 تخته 2,706,000 کودک با خدمات 1,506,000 کودک بدون خدمات 346,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 2,566,000 2 تخته 1,986,000 3 تخته 1,706,000 کودک با خدمات 1,106,000 کودک بدون خدمات 346,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,906,000 2 تخته 4,546,000 3 تخته 4,386,000 کودک با خدمات 2,986,000 کودک بدون خدمات 1,666,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 7,186,000 3 تخته 6,166,000 کودک با خدمات 4,126,000 کودک بدون خدمات 2,246,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته - 3 تخته - کودک با خدمات - کودک بدون خدمات -

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 3,986,000 3 تخته 3,566,000 کودک با خدمات 2,746,000 کودک بدون خدمات 1,546,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,986,000 2 تخته 6,566,000 3 تخته 5,626,000 کودک با خدمات 3,746,000 کودک بدون خدمات 2,046,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 4,546,000 3 تخته 4,706,000 کودک با خدمات 2,766,000 کودک بدون خدمات 1,566,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 3,246,000 2 تخته 2,446,000 3 تخته 2,146,000 کودک با خدمات 1,546,000 کودک بدون خدمات 946,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 2,166,000 3 تخته 1,926,000 کودک با خدمات 1,486,000 کودک بدون خدمات 926,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 3,346,000 2 تخته 2,146,000 3 تخته 1,926,000 کودک با خدمات 1,486,000 کودک بدون خدمات 916,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,046,000 2 تخته 5,786,000 3 تخته 5,086,000 کودک با خدمات 3,666,000 کودک بدون خدمات 2,026,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 4,546,000 3 تخته 5,146,000 کودک با خدمات 2,746,000 کودک بدون خدمات 1,586,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته 4,206,000 3 تخته 3,666,000 کودک با خدمات 2,426,000 کودک بدون خدمات 1,386,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته - 2 تخته - 3 تخته - کودک با خدمات - کودک بدون خدمات -

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,806,000 2 تخته 5,586,000 3 تخته 4,726,000 کودک با خدمات 2,966,000 کودک بدون خدمات 1,666,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,006,000 2 تخته 5,546,000 3 تخته 4,646,000 کودک با خدمات 2,086,000 کودک بدون خدمات 346,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در این قسمت تمامی تور شیراز از بندرعباس برای شما عزیزان آماده شده است

آژانس ایروناسیر تور شیراز از بندرعباس را برای شما عزیزان به صورت هوایی و زمینی برگزار میکند

اطلاعاتی در مورد شهر شیراز

شهر شیراز پنجمین شهر پر جمعیت کشور میباشد که مرکز استان فارس در جنوب ‌غربی ایران است . این شهر به سبب جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و طبیعی فراوان، همواره گردشگران بسیاری را به‌سوی خود فرا می‌خواند.

آثار باستانی و دیدنی شهر شیراز :

 1. دروازه قران
 2. آرامگاه خواجوی کرمانی
 3. گهواره دید
 4. چاه مرتاض علی
 5. ارگ کریمخانی
 6. آرامگاه حافظ
 7. آرامگاه سعدی
 8. نارنجستان قوام
 9. تخت جمشید
 10. پاسارگاد
 11. نقش رستم
 12. بازار وکیل

خدمات تور شیراز 

 1. بلیت رفت و برگشت با توجه به نوع تور شیراز انتخابی از قبیل ( زمینی ، ترکیبی ، هوایی )
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت با موقعیت مکانی مناسب
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت صبحانه
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال و بدرقه بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بازدید از اماکن دیدنی شیراز بصورت گشت های نیمروزی با پرداخت ورودیه ها
 6. گشت های روز اول : ( بافت جدید ) باغ ارم – آرامگاه سعدی و حافظ – خواجوی کرمانی – دروازه قرآن
 7. گشت های روز دوم : تخت جمشید – نقش رستم
 8. لیدر محلی مسلط به حداقل سه زبان فارسی ، انگلیسی و فرانسه
 9. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 10. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور تا پایان تور
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید