سوئیت دو خوابه متشکل از  : یک تخت دونفره متصل + دو تخت یکنفره مجزا