سوئیت پنج تخته یکخوابه متشکل از : یک تخت دو نفره متصل + سه تخت یکنفره مجزا یا پنج تخت یکنفره مجزا