اتاق چهار تخته متشکل از : یک تخت دو نفره متصل + دو تخت یکنفره مجزا یا چهار تخت یکنفره مجزا