اتاق چهار تخته کواد متشکل از : یک تخت دو نفره متصل + دو تخت یکنفره مجزا