اتاق پنج تخته استاندارد متشکل از : پنج تخت یکنفره مجزا