اتاق سه تخته متشکل از : یک تخت دونفره متصل و یک تخت یکنفره مجزا یا سه تخت یکنفره مجزا