اتاق سه تخته تریپل متشکل از : یک تخت دو نفره متصل +  یک تخت یکنفره مجزا یا ۳تخت ۱ نفره مجزا