اتاق سه تخته استاندارد متشکل از : سه تخت یکنفره مجزا